History of
  Turbellarian Research
      compiled by Steve Schilling
  Obrimoposthia acuminata Sluys & Ball, 1989
  Dugesia afromontana Stocchino & Sluys, 2012
  Microplana aixandrei Vila-Farre, Mateos, Sluys, & Romero, 2008
  Uteriporinae Allogenus Sluys, 1989
  Dendrocoelum amplum Harrath & Sluys, 2012
  Synsiphonium angustum Sluys & Ball, 1989
  Obrimoposthia aparala Sluys & De Vries, 1988
  Dugesia arabica Harrath & Sluys, 2013
  Dugesia artesiana Sluys & Grant, 2007
  Phagocata asymmetrica Vila-Farré & Sluys, 2011
  Procerodes australis Sluys, 1989
  Girardia avertiginis Sluys, 2005
  Girardia biapertura Sluys, 1997
  Dugesia bifida Stocchino & Sluys, 2014
  Geoplaninae Bogga Grau & Sluys, 2012
  Kontikia bulbosa Sluys, 1983
  Girardia bursalacertosa Sluys, 2005
  Uteriporinae Camerata Vila-Farre, Sluys, D'Aniello, Cebria, Ferrer & Romero, 2009
  Weissius capaciductus Sluys, 2007
  Girardia capacivasa Sluys & Kawakatsu, 2005
  Dugesia capensis Sluys, 2007
  Tricladida Cavernicola Sluys, 1990
  Procerodella cervix Sluys & Kawakatsu, 2005
  Romankenkius conspectus Sluys & Grant, 2006
  Dendrocoelum constrictum Harrath & Sluys, 2012
  Othelosoma duplamaculosum Sluys & Neumann, 2017
  Dendrocoelum duplum Harrath & Sluys, 2012
  Paraprostatum echinolittorinae Faubel & Sluys, 2007
  Romankenkius flaccidus Sluys, 2018
  Phagocata flamenca Vila-Farré & Sluys, 2011
  Cura fortis Sluys & Kawakatsu, 2001
  Microplana gadesensis Vila-Farre, Mateos, Sluys, & Romero, 2008
  Phagocata gallaeciae Vila-Farré & Sluys, 2011
  Dugesia gibberosa Stocchino & Sluys, 2017
  Plagiostomum giganteum Sluys, 1992
  Pacifides gladiatoris Sluys, 1989
  Bipalium glandiantrum Kawakatsu, Sluys & Ogren, 2005
  Phagocata graeca Vila-Farré & Sluys, 2011
  Dugesia granosa Stocchino & Sluys, 2017
  Microplana grazalemica Vila-Farre, Mateos, Sluys, & Romero, 2008
  Phagocata hellenica Vila-Farré & Sluys, 2011
  Pentacoelum hispaniensis Sluys, 1989
  Bipaliinae Humbertium Ogren & Sluys, 2001
  Microplana hyalina Villa-Farre & Sluys, 2011
  Othelosoma impensum Sluys & Neumann, 2017
  Romankenkius impudicus Sluys & Grant, 2006
  Dendrocoelum inexspectatum Vila-Farré & Sluys, 2011
  Girardia informis Sluys & Grant, 2006
  Meixnerididae Jugatovaria Sluys & Ball, 1989
  Girardia jugosa Sluys, 2005
  Bipalium kaburakii Kawakatsu, Sluys & Ogren, 2005
  Bipalium katoi Kawakatsu, Sluys & Ogren, 2005
  Othelosoma laticlavium Sluys & Neumann, 2017
  Dendrocoelum leporii Stocchino & Sluys, 2017
  Romankenkius libidinosus Sluys & Rohdes, 1991
  Othelosoma lineaenigrum Sluys & Neumann, 2017
  Dugesia maghrebiana Stocchino, Manconi, Corso, Sluys, Casu & Pala, 2009
  Neppia magnibursalis Sluys & Kawakatsu, 2001
  Spathula miserabile Sluys & Grant, 2006
  Novibipalium miyukiae Kawakatsu, Sluys & Ogren, 2005
  Bipalium muninense Kawakatsu, Sluys & Ogren, 2005
  Novibipalium murayamai Kawakatsu, Sluys & Ogren, 2005
  Spathula musculosa Sluys & Grant, 2006
  Imogine necopinata Sluys, Faubel, Rajagopal, & van der Velde, 2005
  Dugesia notogaea Sluys & Kawakatsu, 1998
  Ectoplaninae Obrimoposthia Sluys & Ball, 1989
  Dendrocoelum obstinatum Stocchino & Sluys 2017
  Ectoplaninae Ostenocula Sluys, 1989
  Uteriporus pacificus Sluys, 1989
  Bdellouridae Palombiellinae Sluys, 1989
  Promacrostomum palum Sluys, 1986
  Oregoniplana pantherina Sluys, 1989
  Euplanidae Paraprostatum Faubel & Sluys, 2007
  Ectoplaninae Paucumara Sluys, 1989
  Miroplana paulula Sluys, 2005
  Humbertium phoebe (Ogren & Sluys, 2001)
  Piscinquilinidae Piscinquilinus Sluys & Kawakatsu, 2005
  Jugatovaria polynesiana Sluys & Cannon, 1989
  Ectoplaninae Procerodella Sluys, 1989
  Phagocata pyrenaica Vila-Farré & Sluys,
  Romankenkius retrobursalis Sluys & Grant, 2006
  Puiteca rigida Sluys & Ball, 1989
  Microplana robusta Vila-Farré and Sluys, 2011
  Camerata robusta Vila-Farre, Sluys, D'Aniello, Cebria, Ferrer & Romero,, 2009
  Dugesia sigmoides Stocchino & Sluys, 2017
  Othelosoma simile Sluys & Neumann, 2017
  Spathula simplex Sluys & Grant, 2006
  Romankenkius sinuosus Sluys & Kawakatsu, 2001
  Spathula sp. Sluys & Kawakatsu, 2001
  Romankenkius sp. Grant & Sluys, 2006
  Dugesia sp. (Israel) Solà, Sluys, Segev, Blaustein & Riutort (2015)
  Phagocata sp. N. Spain Vila-Farré & Sluys, 2011
  Dendrocoelum spatiosum Vila-Farré & Sluys, 2011
  Girardia sphincter Sluys & Kawakatsu, 2001
  Jugatovaria spinosa Sluys & Ball, 1989
  Dugesia superioris Stocchino & Sluys, 2013
  Bipalium tetsuyai Kawakatsu, Sluys & Ogren, 2005
  Dugesia tubqalis Harrath & Sluys, 2012
  Vatapa tumidosa Sluys & Ball, 1989
  Phagocata ullala Sluys, Ribas & Baguna, 1995
  Ectoplana undata Sluys, 1986
  Dugesiidae Weissius Sluys, 2007

102 names, including those in new combination. (Max listing set to 900)

Return to Sluys